مدیرعامل

تیم ما به بهتر شدن مهارت‌های شما و کسب و کارتان کمک می کند

مدیرعامل
مدیرعامل

هادی کلیوند هستم. مربی تفکرطراحی و خلاقیت در کسب وکار