ثبت نام

محتوای کاربر

شرایط ویژه برای کاربران عضو

کاربران عضو سایت در صورت تمایل می توانند با عقد قرارداد محتوای تولید شده توسط خود را در حوزه های کارآفرینی، آینده پژوهی و عارضه یابی کسب و کار در سایت ما به نمایش و فروش بگذارند

نوع محتوا

فیلم های آموزشی، فایل های صوتی آموزشی، کتاب های الکترونیکی آموزشی و تبلیغات خلاقانه بصورت جداگانه یا بسته های آموزشی

تولید محتوا

تولید محتوای اولیه توسط کاربران عضو سایت

ویرایش محنوا

ویرایش و بهیود محتوای تولید شده کاربر توسط تیم سایت و دیگر کاربران عضو و بازافرینی آن توسط کاربر

فروش محتوا

فروش محتوا از طریق سایت و ایجاد درآمد برای کاربر

همکار ما شوید

از طریق سایت ما درآمد کسب کنید

    دانلود متن قرارداد همکاری